Uvjeti korištenja

1. OPĆE ODREDBE

Informacije o ustanovi

Naziv: Stomatološka poliklinika za parodontologiju, ortodonciju, stomatološku protetiku, oralnu kirurgiju i pedodonciju sa dentalnim laboratorijem i ortopanom za snimanje zubi
Skraćeni naziv: Stomatološka poliklinika Salona Dental
Sjedište: Solin 21210, Petra Hektorovića 38G
OIB: 36130209338
MB: 04206347
MBS: 060312022
Nadležni registar: Trgovački sud u Splitu
Banka: Zagrebačka banka d.d.
IBAN: HR2323600001103077845
Iznos temeljnog kapitala: n/a
Osoba ovlaštena za zastupanje: Gordan Muškić, ravnatelj
Adresa elektroničke pošte: ordinacija@salonadental.com
Telefon: +385 (0)21 261 600
Ustanova upisana u trgovački registar: Trgovački sud u Splitu

Ustanova Stomatološka poliklinika Salona Dental (u daljnjem tekstu: Salona Dental) putem svoje internet stranice na domeni www.salonadental.com pruža uslugu ponude podataka na internetu, reklamiranje putem interneta, elektronički pretraživač te mogućnost traženja podataka i usluga koje se prenose elektroničkom mrežom, koje posreduju u pristupu mreži ili pohranjuju podatke Korisnika, kao i na upravljanje sadržajem navedene internet stranice.

Ovim Općim pravilima uređuju se uvjeti i pravila za korištenje navedene internetske stranice od strane Korisnika. Opći uvjeti poslovanja objavljeni su na hrvatskom jeziku.

U smislu ovih Općih uvjeta poslovanja Korisnik usluge je svaka fizička osoba starija od 18 godina ili pravna osoba u čije ime internetsku stranicu koristi osoba starija od 18 godina.

Korištenjem internetske stranice, Korisnik potvrđuje da je upoznat s Općim pravilima i uvjetima korištenja internetske stranice te se obvezuje istu koristiti isključivo u skladu s navedenim pravilima.

Korisnik internetske stranice koristi je u vlastito ime i za svoj račun te je osobno odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki koje su nužne prilikom korištenja internetske stranice.

Radi tehničkih održavanja ili otklanjanja eventualnih problema prilikom održavanja svoje internetske stranice, Salona Dental zadržava pravo da onemogući internetsku stranicu ili pristup do nje, a što može rezultirati prekidom usluge za koje Salona Dental nije odgovorna. Korisnik je suglasan da korištenje internetske stranice ovisi o mogućnosti pristupa internetu, odnosno dostupnosti mreže.

Salona Dental zadržava pravo u svakom trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uvjete kupnje te uvjete korištenja internetske stranice, uključujući i način i brzinu prijenosa podataka.

Salona Dental zadržava pravo u svakom trenutku i bez prethodne obavijesti izmijeniti bilo koju od ovdje navedenih odredbi, a radi zakonske obveze ili izmjene poslovanja.

Korisnik je suglasan da svakim pristupom internetskoj stranici prihvaća i trenutno važeća Opća pravila i uvjete korištenja internetske stranice, kao i Izjavu o povjerljivosti podataka, koji su objavljeni na istoj stranici.

Internetska stranica je isključivo vlasništvo tvrtke Salona Dental te se Korisniku zabranjuje putem ove stranice objavljivati ili prenositi bilo kakve podatke koji ugrožavaju ili ograničavaju prava trećih osoba, odnosno podrazumijevaju neprimjerene ili nezakonite radnje, a osobito koje bi se odnosile na povredu privatnosti trećih osoba, uvredljive ili diskriminirajuće sadržaje ili reklamiranje trećih osoba.

Svi podaci koji se nalaze na stranici, uključujući dizajn stranice i cjelokupni vizualni identitet Salone Dental, kao i sadržaj stranice, isključivo su pravo iste tvrtke te je zabranjeno bilo kakvo kopiranje, distribucija, prijenos, objavljivanje, povezivanje ili na drugi način mijenjanje stranice bez prethodnog izričitog odobrenja Salone Dental. Svako postupanje protivno ovoj zabrani podliježe prekršajnoj, kaznenoj i/ili materijalnopravnoj odgovornosti. Salona Dental zadržava pravo promjene, prilagođavanja, izmjene, brisanja ili uklanjanja bilo kakvog opisanog sadržaja.

Salona Dental je, za slučaj bilo kakvog neprihvatljivog ponašanja Korisnika prilikom korištenja internetske stranice, kao i za slučaj nepoštivanja ovih pravila, ovlaštena raskinuti poslovni odnos s Korisnikom, ukinuti njegov korisnički račun, uključujući i brisanje podataka tog računa, kao i koristiti se dopuštenim pravnim sredstvima u cilju zaštite svojih prava.

Korisnik je ovlašten preuzimati, ispisivati i spremati materijale s ove internetske stranice isključivo u svrhu svoje vlastite uporabe.

Komunikacija između Korisnika i Salone Dental odvija se pisanim putem (e-mail ili preporučena poštanska pošiljka), a prigovori, zahtjevi i pritužbe, kao i odgovori na njih, dostavljaju se u zakonom propisanim rokovima, i to Zakonom o zaštiti potrošača i sl.

Internetska stranica www.salonadental.com može sadržavati poveznice do drugih stranica, koje su u vlasništvu i pod upravljanjem drugih osoba.

Salona Dental ne upravlja sadržajem i podacima tih stranica, ne daje posebne preporuke za korištenje tih stranica, ne jamči za istinitost niti odgovara za sadržaj tih stranica, proizvode i usluge. Za slučaj korištenja internetskih stranica trećih osoba, Korisniku se preporuča da prethodno prouči pravila o zaštiti podataka, opće uvjete poslovanja i vodiče za uporabu određene internetske stranice koju koristi. Također se Korisniku preporuča, neovisno o korištenju ove internetske stranice, da posebno procijeni autentičnost i rizik korištenja svake stranice čiji se link nalazi na ovoj internetskoj stranici ili one koja sadrži obavijest da se radi upravo o stranici www.salonadental.com (uključivo i one čiji se linkovi dostavljaju putem e-maila) te Korisnik takvu stranicu koristi na vlastiti rizik.

2. TELEKOMUNIKACIJA

Salone Dental može omogućiti korisniku komunikaciju putem chata, e-pošte ili drugih oblika telekomunikacije. Navedeni oblici komunikacije mogu se primjenjivati isključivo u svrhe postavljanja upita o djelatnosti i uslugama koje pruža Salona Dental, za podnošenje prijedloga i pohvala ili davanje mišljenja o pojedinim uslugama te kada je riječ o komunikaciji elektroničkom poštom, za podnošenje pisanih prigovora.

Salone Dental neće postupati po nalozima i drugim instrukcijama koje je zaprimila putem chata, e-pošte ili drugih oblika telekomunikacije koji ne omogućavaju da se sa sigurnošću utvrdi identitet nalogodavca niti će tim kanalima komunikacije priopćavati informacije koji po zakonu predstavljaju liječničku i/ili poslovnu tajnu.

Telekomunikacija se ne smije upotrebljavati odnosno zloupotrebljavati za razmjenu poruka, fotografija te videomaterijala ili audiomaterijala zabranjenog, nemoralnog, uvredljivog, prijetećeg ili političkog sadržaja, kojima se krše autorska prava, koji sadržavaju viruse ili druge maliciozne programe ili koji na neki drugi način mogu negativno utjecati na operativne sustave Salone Dental ili drugih osoba.

U slučaju da korisnik prekrši bilo koju od obveza iz prethodnog stavka ovih Uvjeta, Salona Dental je ovlaštena trenutačno i bez prethodnog upozorenja prekinuti uspostavljenu telekomunikacijsku vezu s njime.

Poruke koje Salona Dental razmjeni s korisnikom putem e-pošte, chata ili drugih oblika telekomunikacije povjerljive su prirode i namijenjene su isključivo korisniku kojem su dostavljene te se korisnik obvezuje da ih neće davati na uvid ili upotrebu trećim osobama ili javnosti bez prethodne pisane suglasnosti Salone Dental.

3. PRIMJENA PRAVA

Salona Dental je registrirana u sudskom registru Trgovačkog suda u Splitu, Republika Hrvatska te u obavljanju svojih registriranih djelatnosti primjenjuje pozitivne pravne propise Republike Hrvatske i primjenjive nadnacionalne propise EU.

Eventualne sporove koji mogu nastati u vezi s korištenjem ove internetske stranice i ovim pravilima i uvjetima, stranke će pokušati riješiti mirnim putem, sukladno relevantnim propisima važećim na području RH, a za slučaj nemogućnosti sporazumnog rješenja, nadležan je stvarno nadležni sud u Splitu.

4. ZAVRŠNE ODREDBE

Za slučaj da se pojedini dio ovih Općih pravila i uvjeta korištenja internetske stranice ima smatrati ništetnim ili neprovedivim, isto ne utječe na valjanost ostalih dijelova pravila i uvjeta, koji ostaju na snazi i imaju pravni učinak.

Za sva pitanja koja eventualno nisu regulirana ovim Općim pravilima i uvjetima korištenja internetske stranice, Salona Dental upućuje Korisnike svoje stranice, na kontakt putem e-maila: ordinacija@salonadental.com.

Loading...